yükleniyor...

Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
GENEL AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu 

KAHYA REJENERE KAUÇUK İML. TİC. LTD. (“KAHYA REJENERE” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi önemsiyor ve güncel mevzuatı yakından takip ediyoruz. 

Kişisel verileriniz Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 30072 sicil numarasıyla kayıtlı, 7810312947 vergi kimlik numaralı, “Yeni Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 55 / A Hendek / Sakarya ” adresinde yerleşik KAHYA REJENERE tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.  

Kişisel Verileri İşleme Amacımız

Kişisel verileriniz Kahya Kauçuk’ un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için; Şirket’in ticari faaliyetlerinin devamı, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz ile ticari veya işçi-işveren ilişkiniz kurulduktan sonra; kimlik, iletişim, lokasyon , özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecektir. 

Şirketimizle kurduğunuz hukuki ilişkilere ait süreçlerde 6698 sayılı KVKK uyarınca, sürece ilişkin aydınlatma metni tarafınıza tebliğ edilerek, her bir süreçte hangi kişisel verilerinizin işlendiğini, işlenen verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri konusunda bilgilendirilirsiniz.

Başvuru

Dilediğiniz zaman KAHYA REJENERE’ ye başvurarak;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
•    Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
•    Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.kahyakaucuk.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Yeni Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 55 / A Hendek / Sakarya ” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@kahyakaucuk.com  veya kahyakaucuk@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. KAHYA REJENERE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular KAHYA REJENERE tarafından reddedilecektir. 

KAHYA REJENERE KAUÇUK İML. TİC. LTD. ŞTİ